Erik Wait: 2014 Testarossa Pinot Noir, STA Rita Hills

2017 – 11 min

Erik Wait reviews the 2014 Testarossa Pinot Noir, Santa Rita Hills and takes us to a tour to the religious winemaking history.